Salvemos Sanxenxo

16 junho 2006

Salvemos Informa 1

Informo a todos os veciños de Sanxenxo (sobre todo os de Bordóns e Aldariz) que o S.U.19 (Aldariz) Xa esta aprobado inicialmente para proxecto de urbanización e podedes ir a miralo e Presentar alegacións:
+Zonas Verdes
- Especulación


¿De quen será esta nova empresa?Pombal de BordónsS.L.¡Cantas sociedades!("Os Galegos somos moi asociativos" estudiaremos en próximos capitulos as sociedades de todos S.U.S)


ANUNCIO SANXENXO (Aldariz)
Aprobación inicial do proxecto de urbanizaciónpresentado pola mercantil Pombal de BordónsS.L., para o desenvolvemento do S.U. nº 29 enBordóns- Sanxenxo.
Por Resolución da Presidencia de data 12 de maio de 2006, acordouse prestar aprobación inicial ó proxecto de urbanización presentado por Pombal de Bordóns S.L., para o desenvolvemento do S.U.29, no lugar de Bordóns-Sanxenxo(Aldariz), de conformidade coa documentación técnica presentada, redactada polo Arquitecto don Francisco Álvarez Pérez, con data de visado do 22 de novembro de 2005 e documentación complementaria visada do 28 de febreiro de 2006 e anexo de 2 de maio de 2006, e proxecto de instalacións redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial don Gonzalo Pérez Zunzunegui,con data de visado do 19 de outubro de 2005 e anexos con datas de visado do 22 defebreiro e 6 deabril de 2006.
Sométese o acordo e o proxectoa información pública durante o prazo de 20 días, a contar dendeo día seguinte ó da publicación deste anuncio noBoletín Oficial da provincia, ós efectos de que poidan ser examinados e, de se-lo caso, presenta-las alegacións procedentes.Este anuncio suple as circunstancias que poidan concorrer no disposto no artigo 59 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.
Sanxenxo, a 19 de maio de 2006.—O Presidente,
Telmo Martín González. 2006005615
Públicado: B.o.p :JUEVES 15 JUNIO AÑO 2006 Núm. 114 Públ

Etiquetas: , ,

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial