Salvemos Sanxenxo

16 junho 2006

Salvemos Informa 3

  • INFORMACIÓN SOBRE O ESTADO DAS XUNTAS DE COMPENSACIÓN E S.U.
A N U N C I ONº 9 — Viernes 13 enero 2006 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 25
SANXENXO
Ratificación das resolucións adoptadas pola Presidencia da Xerencia Municipal de Urbanismo. Con data 23 de decembro de 2005, ditouse unha Resolución, do contido seguinte: “Vistos os acordos adoptados polo Concello Pleno en sesión de data 23 de decembro de 2005, de Aprobación Definitiva dos Plans Parciais en desenvolvemento dos Solos Urbanizables nº 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 23, 28 e 29; e dos Estudios de Detalle en desenvolvemento dos Polígonos de Execución Integral nº 10 e 12, do P.X.O.M. vixente. Vistas as Resolucións adoptadas pola Presidencia da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Sanxenxo, que a continuación de detallan: 1.—SOLO URBANIZABLE Nº 1. RESOLUCIÓN DE DATA 13/12/04 (B.O.P. 04/01/05): “APROBACIÓN INICIAL O PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN PARA A XUNTA DE COMPENSACIÓN DO S.U. nº 1 sito no lugar de Os Cotos – Dorrón.
RESOLUCIÓN DE DATA 18/03/05 (B.O.P. 05/05/05): “Aprobar definitivamente ó Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación para constituí-la Xunta de Compensación do S.U. nº 1“ RESOLUCIÓN DE DATA 26/07/05 (B.O.P. 20/09/05): “APROBAR INICIALMENTE ó Proxecto de urbanización do Plan Parcial do S.U. nº 1.“ RESOLUCIÓN DE DATA 16/09/05: “Aprobar a constitución da Xunta de Compensación do S.U. nº 1.“
2.—SOLO URBANIZABLE Nº 3. RESOLUCIÓN DE DATA 03/11/05 (B.O.P. 28/11/05): “APROBAR INICIALMENTE ó Proxecto de Urbanización para o desenvolvemento do SOLO URBANIZABLE. nº 3 (S.U.-3), sito no lugar de Arra - Adina
3.—SOLO URBANIZABLE Nº 6. RESOLUCIÓN DE DATA 25/11/05 (B.O.P. 27/12/05): “APROBAR INICIALMENTE ó Proxecto de Urbanización para o desenvolvemento do SOLO URBANIZABLE. nº 6 (S.U.-6), sito no lugar de Soutullo- Noalla.“
4.—SOLO URBANIZABLE nº 8. RESOLUCIÓN DE DATA 15/09/04 (B.O.P. 10/11/04): “APROBACION INICIAL DO PROXECTO DE ESTATUTOS E DE BASES DE ACTUACIÓN DO S.U.-8 EN A GRANXA - DORRON.“ RESOLUCIÓN DE DATA 18/03/05 (B.O.P. 08/08/05): “Aprobar definitivamente ó Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación para constituí-la Xunta de Compensación
que promove o Estudio de Detalle en desenvolvemento do S.U. nº 8.“
5.—SOLO URBANIZABLE Nº 15. RESOLUCIÓN DE DATA 14/12/04 (25/01/05): “APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACION PARA A XUNTA DE COMPENSACIÓN DO S.U.-15.“ RESOLUCIÓN DE DATA 11/03/05 (B.O.P. 25/05/05): “Aprobar definifivamente ó proxecto de estatutos e bases de actuación para constituí-la xunta de compensación que promove o estudio de detalle en desenvolvemento do S.U. nº 15, “parque empresarial”, sito no lugar de Revolta–Nantes“ RESOLUCIÓN DE DATA 27/05/05 (B.O.P. 08/07/05): “APROBAR INICIALMENTE o proxecto de urbanización do Plan Parcial do S.U. nº 15 “ Parque Empresarial.“ RESOLUCIÓN DE DATA 03/11/05 (B.O.P. 01/12/05): “APROBACIÓN DEFINITIVA do Proxecto de Urbanización para o desenvolvemento do S.U. nº 15, sito no lugar de Revolta–Nantes EXCLUÍNDO EXPRESAMENTE: A) Calquera obra que afecte á servidume de protección do dominio público da vía rápida, ata que se acade a preceptiva autorización autonómica. B) As obras e urbanización da Zona Verde ZV-5, que haberán de ser autorizadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, conforme ó Ditame da
Comisión Territorial do Patrimonio Histórico de data 15/12/04.“ RESOLUCIÓN DE DATA 11/10/05: “APROBAR DEFINITIVAMENTE ó PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO S.U. nº 15 “ PARQUE EMPRESARIAL” solicitado pola XUNTA DE COMPENSACION DO S.U. 15“RESOLUCIÓN DE DATA 05/08/05: “Aprobar a constitución da Xunta de Compensación do S.U. nº 15, para á súa inscrición no Rexistro Autonómico de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, solicitada pola XUNTA DE COMPENSACIÓN DO S.U. nº 15.“ ´
6.—SOLO URBANIZABLE Nº 19.
RESOLUCIÓN DE DATA 07/07/05 (B.O.P. 17/08/05):
“APROBACIÓN INICIAL Ó PROXECTO DE ESTATUTOS
E BASES DE ACTUACIÓN PARA CONSTITUCÍÓN-
LA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO S.U. nº 19. sito
no lugar de Cabicastro – Adina“
RESOLUCIÓN DE DATA 28/10/05 (B.O.P. 02/01/06):
“Aprobar definitivamente ó Proxecto de Estatutos e
Bases de Actuación para constituí-la Xunta de Compensación
do S.U. nº 19.“
7.—SOLO URBANIZABLE Nº 23.
RESOLUCIÓN DE DATA 25/11/05 (sen publicar):
“APROBAR INICIALMENTE ó Proxecto de Urbanización
para o desenvolvemento do SOLO URBANIZABLE.
nº 23 (S.U.23), sito no lugar de Pociñas – Noalla.“
8.—SOLO URBANIZABLE Nº 28.
RESOLUCIÓN DE DATA 23/02/05 (B.O.P. 11/04/05):
“Aprobar Inicialmente ó proxecto de urbanización do plan parcial do S.U. 28 , sito no lugar de Bouzón – Nantes, incoado a instancia de GESTION URBANISTICA
GALLEGA S.L.“

26 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 9 — Viernes 13 enero 2006
RESOLUCIÓN DE DATA 30/05/05 (B.O.P. 08/07/05):
“APROBACIÓN DEFINITIVA do Proxecto de Urbanización
para o desenvolvemento do S.U. nº 28, sito no
lugar de Bouzón–Nantes”.
9.—POLÍGONO DE EXECUCIÓN INTEGRAL Nº 10. RESOLUCIÓN DE DATA 05/08/05 (B.O.P. 20/09/05):“APROBAR INICIALMENTE ó Proxecto de Urbanización para o desenvolvemento do Polígono de Execución Integral nº 10 (P.E.I.-10), sito no lugar de Baltar–Adina.”
10.—POLÍGONO DE EXECUCIÓN INTEGRAL Nº 12. RESOLUCIÓN DE DATA 15/09/04 (B.O.P. 22/10/04): “APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PEI-12 sito na estrada C-550, e Rúa da Igresa - Vilalonga.“ RESOLUCIÓN DE DATA 28/02/05: “Aprobar definitivamente ó Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación para a Xunta de Compensación, que promove o estudio de detalle en desenvolvemento do P.E.I. nº 12, sito na estrada C-550 e Rúa da Igresa (Vilalonga)”. RESOLUCIÓN DE DATA 07/03/05 (B.O.P. 16/05/05): “Proceder á subsanación dos erros observados, e Aprobar definitivamente ó Proxecto de Estatutos e Bases de Actuación para a Xunta de Compensación, que promove o estudio de detalle en desenvolvemento do P.E.I. nº 12, sito na estrada C-550 e Rúa da Igresa (Vilalonga).“ RESOLUCIÓN DE DATA 16/09/05: “Aprobar a constitución da Xunta de Compensación do P.E.I. nº 12, sito no lugar de Revel – Vilalonga, para á súa inscrición no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, solicitada pola Xunta de Compensación do
P.E.I. nº 12.”
11.—APROBACIÓN DO CONVENIO SUBSCRITO
COA PROPIEDADE DO S.U. 11.
RESOLUCIÓN DE DATA 28/12/04 (D.O.G. 20/01/05): “Aprobación do Convenio Urbanístico asinado coa propiedade do S.U. 11, polo que o Concello percibe o 10% do aproveitamento lucrativo que lle corresponde.“
12.—APROBACIÓN DOS CONVENIOS SUBSCRITOS
COAS PROPIEDADES DO S.U. nº 3, S.U. Nº7 E
P.E.I. nº 10.
RESOLUCIÓN DE DATA 08/09/05 (D.O.G. 04/10/05): “Aprobar os Convenios urbanísticos coas propiedades dos solos urbanizables números tres e sete e a do Polígono de Execución Integral n º 10. O Concello percibirá o 10 % dos aproveitamentos lucrativos que lle correspondes mediante a percepción das cantidades equivalentes segundo valoración efectuada polo Arquitecto municipal segundo informe que consta nos expedientes“. Con base nos devanditos antecedentes, o Presidente da Xerencia Municipal de Urbanismo, ó abeiro do disposto no artigo 22.1.z.) dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Sanxenxo, RESOLVE: ÚNICO.—Ratificar as Resolucións relacionadas, adoptadas por esta Presidencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo, correspondentes a actos posteriores que traen causa dos acordos municipais plenarios de data 23 de decembro de 2005 sobre aprobación definitiva dos correlativos documentos de planeamento secundario en desenvolvemento do P.X.O.M.”. En canto o contido dos acordos citados, remitirse ás publicacións nos Diarios Oficias que se sinalan para cada caso no presente anuncio, onde se mencionan tódolos aspectos relativos a tramitación que se poden verificar nos expedientes singulares. Contra a presente resolución que pon fin a vía administrativa poderase interpoñer os seguintes recursos: 1. Recurso potestativo de reposición ante o mesmo
órgano que dictou esta Resolución, no prazo dun mes contado dende o día seguinte o da publicación da presente, nos termos dos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, na súa redacción dada pola Lei 4/1999, de 13 de Xaneiro. Si se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición será resolto e notificado no prazo dun mes. Transcurrido un mes dende a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída a resolución en dito prazo entenderase desestimado, e poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderáse interpoñer recurso contencioso-administrativo de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de Xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte o da notificación de dita resolución. Se a resolución nonfora expresan o prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses e contarase a partir do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición presentado. 2. Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir dende o día seguinte ó da publicación da presente, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdicción contencioso-administrativa. 3. Calquera outro recurso que estime pertinente.
Sanxenxo a 30 de decembro de 2005.—O Alcalde,
Telmo Martín González. 2006000264
——————
A N U N C I O
Aprobación definitiva dos plans parciais relativos
ós solos urbanizables nº 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15,
19, 23, 28 e 29; dos estudios de detalle relativos
ós P.E.I. 10 e 12; e doutros 9 estudios de detalle
que se citan.
O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o
día 23 de decembro de 2005, adoptou o acordo de
aprobar definitivamente os instrumentos de ordenación
urbanística de desenvolvemento do P.X.O.M.
que se relacionan, tal e como se expón nos apartados
primeiro e segundo do seu texto dispositivo:
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 1,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
17 de marzo de 2005 (DOG de 28/11/05).

Nº 9 — Viernes 13 enero 2006 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 27
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 3,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
31 de marzo de 2005 (DOG de 17/08/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 5,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
20 de outubro de 2005 (sen publicar).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 6,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de 4
de agosto de 2005 (DOG de 17/10/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 7,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
21 de abril de 2005 (DOG de 26/08/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 8,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
17 de marzo de 2005 (DOG de 06/07/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 11,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de 4
de agosto de 2005 (DOG de 25/10/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 12,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
23 de decembro de 2004 (DOG de 01/03/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 15,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
17 de marzo de 2005 (DOG de 05/07/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 19,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de 4
de agosto de 2005 (DOG de 17/10/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 23,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
12 de maio de 2005 (DOG de 01/08/05).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 28,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
16 de setembro de 2004 (DOG de 14/12/04).
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 29,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de 4
de agosto de 2005 (DOG de 29/09/05).
* ESTUDO DE DETALLE DO P.E.I. 10, segundo foi
elevado á Xunta de Goberno Local de 30 de xuño de
2005 (DOG de 05/08/05).
* ESTUDO DE DETALLE DO P.E.I. 12 segundo foi
elevado á Xunta de Goberno Local de 28 de outubro
de 2004 (DOG de 08/02/05).
* ESTUDO DE DETALLE EN FONTOIRA-PADRIÑÁN,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno
Local de 10 de maio de 2004 (DOG de 11/06/04).
* ESTUDO DE DETALLE EN OS COTOS-DORRÓN,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
25 de maio de 2004 (DOG de 29/06/04).
* ESTUDO DE DETALLE DO ANTIGO GARAXE
PROGRESO, segundo foi elevado á Xunta de Goberno
Local de 30 de setembro de 2004 (DOG de
13/12/04).
* ESTUDO DE DETALLE EN A REVOLTA-NOALLA,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno
Local de 28 de outubro de 2004 (DOG de 08/02/05).
* ESTUDO DE DETALLE EN O REVEL-VILALONGA,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local
de 16 de decembro de 2004 (DOG de 16/03/05).
* ESTUDO DE DETALLE EN A LANZADA, segundo
foi elevado á Xunta de Goberno Local de 2 de
xuño de 2005 (DOG de 05/08/05).
* ESTUDO DE DETALLE NA RÚA SAN ROQUE DE
PORTONOVO, segundo foi elevado á Xunta de Goberno
Local de 30 de xuño de 2005 (DOG de
08/09/05).
* ESTUDO DE DETALLE PARA DETERMINACIÓN
DA CONSOLIDACIÓN DA FRONTE MARÍTIMA
EN PASEO PRAIA DE SILGAR DE SANXENXO,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
14 de xullo de 2005 (DOG de 12/09/05).
* ESTUDO DE DETALLE EN MIRAFLORES *
PADRIÑÁN, segundo foi elevado á Xunta de Goberno
Local de 10 de novembro de 2005 (sen publicar).
Conforme ó disposto no apartado terceiro do
texto dispositivo, as presentes Aprobacións Definitivas
operarán con carácter retroactivo dende que
foron ditados os actos da Xunta de Goberno Local
que se sinalan para cada un dos instrumentos de
ordenación. En todo caso, a eficacia será dende o
momento da aprobación, previos os trámites que
sexan mester conforme a dereito, é dicir, a presente
publicación e notificacións correspondentes.
Conforme ó disposto nos apartados terceiro e
cuarto do texto dispositivo dos acordos de Aprobación
Definitiva, subliñar que elo implica:
1º) Publicación do presente anuncio no Diario
Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia.
2º) Remitirse ós Boletíns Oficiais da Provincia
que se citan de seguido, onde previamente publicáronse
os textos íntegros dos documentos que conteñen
a Normativa e as Ordenanzas dos instrumentos
de ordenación citados:
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 1,
B.O.P. 25/11/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 3,
B.O.P. 18/08/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 5,
sen publicar.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 6,
B.O.P. 03/10/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 7,
B.O.P. 29/08/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 8,
B.O.P. 07/07/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 11,
B.O.P. 27/10/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 12,
B.O.P. 02/03/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 15,
B.O.P. 08/07/05.

28 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 9 — Viernes 13 enero 2006
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 19,
B.O.P. 30/09/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 23,
B.O.P. 03/08/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 28,
B.O.P. 22/12/04.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 29,
B.O.P. 16/09/05.
* ESTUDO DE DETALLE DO P.E.I. 10,
B.O.P. 08/08/05.
* ESTUDO DE DETALLE DO P.E.I. 12,
B.O.P. 31/01/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN FONTOIRA-PADRIÑÁN,
B.O.P. 17/06/04.
* ESTUDO DE DETALLE EN OS COTOS-DORRÓN,
B.O.P. 25/06/04.
* ESTUDO DE DETALLE DO ANTIGO GARAXE
PROGRESO, B.O.P. 10/12/04.
* ESTUDO DE DETALLE EN A REVOLTA-NOALLA,
B.O.P. 31/01/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN O REVEL-VILALONGA,
B.O.P. 02/03/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN A LANZADA,
B.O.P. 08/08/05.
* ESTUDO DE DETALLE NA RÚA SAN ROQUE DE
PORTONOVO,
B.O.P. 18/08/05.
* ESTUDO DE DETALLE PARA DETERMINACIÓN
DA CONSOLIDACIÓN DA FRONTE MARÍTIMA
EN PASEO PRAIA DE SILGAR DE SANXENXO,
B.O.P. 15/09/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN MIRAFLORES-PADRIÑÁN, sen publicar. 3º) Realizar as notificacións persoais de acordo á normativa vixente e ó deducido de cada expediente singular. 4º) Confirmar a remisión efectuada no seu día á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, de copias autentificadas de dous exemplares de cada un dos documentos Aprobados Definitivamente, tal e como consta acreditado debidamente en cada un dos expedientes. Contra estes Acordos, que poñen fin á vía administrativa, poderase interpoñer Recurso Contencioso Administrativo no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte da publicación deste Anuncio, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sen prexuízo de calquera outro Recurso ou acción que coiden oportuno.
Sanxenxo, 30 de decembro de 2005.—O Alcalde,
Telmo Martín González. 200600026

Etiquetas: , ,

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial