Salvemos Sanxenxo

14 junho 2006

S.U: aprobados

A N U N C I O
Aprobación definitiva dos plans parciais relativos
ós solos urbanizables nº 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15,
19, 23, 28 e 29; dos estudios de detalle relativos
ós P.E.I. 10 e 12; e doutros 9 estudios de detalle
que se citan.
O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o
día 23 de decembro de 2005, adoptou o acordo de
aprobar definitivamente os instrumentos de ordenación
urbanística de desenvolvemento do P.X.O.M.
que se relacionan, tal e como se expón nos apartados
primeiro e segundo do seu texto dispositivo:
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 1,
segundo foi elevado á Xunta de Goberno Local de
17 de marzo de 2005 (DOG de 28/11/05).
Conforme ó disposto nos apartados terceiro e
cuarto do texto dispositivo dos acordos de Aprobación
Definitiva, subliñar que elo implica:
1º) Publicación do presente anuncio no Diario
Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia.
2º) Remitirse ós Boletíns Oficiais da Provincia
que se citan de seguido, onde previamente publicáronse
os textos íntegros dos documentos que conteñen
a Normativa e as Ordenanzas dos instrumentos
de ordenación citados:
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 1,
B.O.P. 25/11/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 3,
B.O.P. 18/08/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 5,
sen publicar.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 6,
B.O.P. 03/10/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 7,
B.O.P. 29/08/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 8,
B.O.P. 07/07/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 11,
B.O.P. 27/10/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 12,
B.O.P. 02/03/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 15,
B.O.P. 08/07/05.

28 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 9 — Viernes 13 enero 2006
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 19,
B.O.P. 30/09/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 23,
B.O.P. 03/08/05.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 28,
B.O.P. 22/12/04.
* PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE Nº 29,
B.O.P. 16/09/05.
* ESTUDO DE DETALLE DO P.E.I. 10,
B.O.P. 08/08/05.
* ESTUDO DE DETALLE DO P.E.I. 12,
B.O.P. 31/01/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN FONTOIRA-PADRIÑÁN,
B.O.P. 17/06/04.
* ESTUDO DE DETALLE EN OS COTOS-DORRÓN,
B.O.P. 25/06/04.
* ESTUDO DE DETALLE DO ANTIGO GARAXE
PROGRESO, B.O.P. 10/12/04.
* ESTUDO DE DETALLE EN A REVOLTA-NOALLA,
B.O.P. 31/01/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN O REVEL-VILALONGA,
B.O.P. 02/03/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN A LANZADA,
B.O.P. 08/08/05.
* ESTUDO DE DETALLE NA RÚA SAN ROQUE DE
PORTONOVO,
B.O.P. 18/08/05.
* ESTUDO DE DETALLE PARA DETERMINACIÓN
DA CONSOLIDACIÓN DA FRONTE MARÍTIMA
EN PASEO PRAIA DE SILGAR DE SANXENXO,
B.O.P. 15/09/05.
* ESTUDO DE DETALLE EN MIRAFLORES-PADRIÑÁN, sen publicar. 3º) Realizar as notificacións persoais de acordo á normativa vixente e ó deducido de cada expediente singular. 4º) Confirmar a remisión efectuada no seu día á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, de copias autentificadas de dous exemplares de cada un dos documentos Aprobados Definitivamente, tal e como consta acreditado debidamente en cada un dos expedientes. Contra estes Acordos, que poñen fin á vía administrativa, poderase interpoñer Recurso Contencioso Administrativo no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte da publicación deste Anuncio, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sen prexuízo de calquera outro Recurso ou acción que coiden oportuno.
Sanxenxo, 30 de decembro de 2005.—O Alcalde,
Telmo Martín González. 200600026

Etiquetas: , ,

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial