Salvemos Sanxenxo

19 dezembro 2006

Salvemos Informa

SANXENXO

A N U N C I O B.O.E

Aprobación definitiva do proxecto de urbanización presentado pola Comisión Xestora S.U. 8 para o desenvolvemento do S.U. 8 en Os Cotos-Dorrón.

Por Resolución da Presidencia de data 15 de novembro de 2006, acordouse prestar aprobación definitiva ó proxecto de urbanización presentado pola Comisión Xestora S.U. 8, para o desenvolvemento do S.U. 8 en Os Cotos-Dorrón, de conformidade coa documentación co proxecto técnico presentado, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos don Roberto Aya Duarte, visado polo Colexio Oficial de Enxeneiros de Camiños,Canles e Portos, Demarcación Galicia, na data do 02/05/06 e anexo nº 15.

O que se fai público para a súa executividade,sulinándose que contra este acto administrativo,que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer ben o recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano ca dictou, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte o da súa publicación, consorte co establecido no artigo 116.1 da Lei 30/92,de 26 de novembro, ou ben directamente o recurso contencioso administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte da publicación deste anuncio.

En Sanxenxo, 21 de novembro de 2006.—O Presidente,

Telmo Martín González.


Etiquetas:

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial