Salvemos Sanxenxo

08 janeiro 2007

Salvemos Informa

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA
SANXENXO
Nº 5 — Lunes 8 enero 2007
A N U N C I O
Aprobación inicial do proxecto de urbanización
presentado por Balboa e Buceta, S.L., para o
desenvolvemento do PERI 8 en Revel-Vilalonga.
Por Resolución da Presidencia de data 24 de novembro
de 2006, acordouse prestar aprobación inicial
ó proxecto de urbanización presentado por
B.B.T. S.L., para o desenvolvemento do PERI 8, no
lugar de Revel-Vilalonga, de conformidade coa documentación
técnica presentada, redactada polos
Arquitectos don Antonio Espinosa Murais e don
Antonio Rodríguez Martín, con data de visado 26
de xuño de 2006 e proxecto modificado con data de
visado do 27 de setembro de 2006.
Sométese o acordo e o proxecto a información
pública durante o prazo de 20 días, a contar dende
o día seguinte ó da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da provincia, ós efectos de que poidan
ser examinados e, de se-lo caso, presenta-las
alegacións procedentes.
Este anuncio suple as circunstancias que poidan
concorrer no disposto no artigo 59 da Lei 30/92, do
26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións
Públicas e do procedemento administrativo
común.
Sanxenxo, a 5 de decembro de 2006.—O Presidente,
Telmo Martín González. 2007000038

Etiquetas:

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial