Salvemos Sanxenxo

14 fevereiro 2007

72 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 32 — Miércoles 14 febrero 2007

A N U N C I OS BOe: SANXENXO

Aprobación inicial do proxecto de urbanización presentado pola Xunta de Compensación do PEI 12, para o desenvolvemento do PEI 12 en o Revel-Vilalonga.

Por Resolución da Presidencia de data 10 de xaneiro de 2007, acordouse prestar aprobación inicial ó proxecto de urbanización presentado pola Xunta de Compensación do PEI 12, para o desenvolvemento do PEI 12, no lugar de O Revel-Vilalonga, de conformidade coa documentación técnica presentada, redactada polo Arquitecto D. Miguel López Alvarez,con data de visado 19 de xullo de 2006, e documentación complementaria con data de visado 14 de novembro de 2006. Sométese o acordo e o proxecto a información pública durante o prazo de 20 días, a contar dende o día seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ós efectos de que poidan ser examinados e, de se-lo caso, presenta-las alegacións procedentes.
Este anuncio suple as circunstancias que poidan concorrer no disposto no artigo 59 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

Sanxenxo, a 22 de xaneiro de 2007.—A Pesidenta,

Catalina González Bea.

Etiquetas:

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial