Salvemos Sanxenxo

05 março 2007

Nº 45 — Lunes 5 marzo 2007 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 25

  • A N U N C I O B.o.e

Aprobación definitiva do proxecto de urbanización presentado pola mercantil PROGAVI 2006, S.L.,para o desenvolvemento do S.U. 27 en Altamira-Vilalonga.
Por Resolución da Presidencia de data 31 de xaneiro de 2007, acordouse prestar aprobación definitiva ó proxecto de urbanización presentado pola mercantil Progavi 2006, S.L., para o desenvolvemento do SU. 27 en Altamira-Vilalonga, de conformidade
co proxecto técnico presentado, redactado polo Arquitecto D. Martín Guerrero Gómez, visado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na data do 06/09/2006 e documentación complementaria con data de visado do 15/11/2006.

Dato:Altamira Metros de Su :80.972 Metros de vivenda unifamiliar: 32.389 Solicitante: Manuel Outón Torres Vilalonga. Vivendas: 200

O que se fai público para a súa executividade, suliñandose que contra este acto administrativo,que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer ben o recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano ca dictou no prazo dun mes a contar desde o día seguinte o da súa publicación, consonte co establecido no artigo 116.1 da Lei 30/92,de 26 de novembro, ou ben directamente o recurso contencioso administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte da publicación deste anuncio.

En Sanxenxo, a 5 de febreiro de 2007.—A Presidenta,Catalina González Bea.
Nº 45 — Lunes 5 marzo 2007 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 25

Etiquetas:

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar comentários [Atom]<< Página inicial